Kyrklig begravning i Svenska kyrkans ordning

En kristen begravningsceremoni hålls enligt Svenska kyrkans ordning. Begravning enligt Svenska kyrkans ordning är vanligast i Sverige. Ceremonin hålls oftast i en kyrka eller kapell och utförs av en präst. Begravningen i Svenska kyrkan är avgiftsfri för medlemmar, vilket innebär att präst, organist och lokal ingår. En kyrklig begravning kan också hållas i en frikyrka, katolsk kyrka eller ortodox kyrka. Ceremonin enligt Svenska kyrkans ordning kallas för begravningsgudstjänst. Begravning enligt Svenska kyrkans ordning har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering. Ceremonin innehåller bland annat klockringning, böner, griftetal, bibelläsning och psalmer. Tillsammans med prästen planerar du som anhörig själva begravningsceremonin. Det är ni tillsammans som väljer psalmer och musik samt delar med er av tankar inför prästens tal: griftetalet.

För många är det en trygghet att ha en begravning enligt Svenska kyrkans ordning då det är en form och ett innehåll som många känner igen sig i.

Här är en utförlig beskrivning av en kristen begravning enligt Svenska kyrkans ordning:

Ankomst till ceremonin

Begravningsceremonin inleds ofta med klockringning som markerar att en begravning är på väg att äga rum och följs av inledningsmusik

Om ni önskar så kan det finnas möjlighet till extrasång eller extra musikaliska inslag, som passar den avlidnes eller anhörigas önskemål.

Begravningsceremonin

Ceremonin innehåller olika delar. En ceremoni enligt Svenska kyrkans ordning innehåller bland annat:

  • Psalmsång, som ger deltagarna möjlighet att uttrycka sorg, tröst och hopp genom sång.
  • Griftetal, som prästen håller under ceremonin. Det är ett tillfälle att reflektera över den avlidnas liv, minnen och betydelsen av döden i en kristen kontext.
  • Överlåtelsen är en symbolisk handling där prästen överlämnar den avlidnas kropp till den sista vilan, vanligtvis med tre skovlar jord eller genom att göra korstecknet över kistan.
  • Bön, som är en central del av begravningen. Deltagarna ber för den avlidna och de sörjande. Herrens bön, även känd som Fader vår, bes ofta gemensamt.
  • Bibelläsning är en ytterligare andlig komponent i ceremonin som ger tröst och perspektiv.

Efter bibelläsningen återkommer psalmsång och avslutas med en begravningsbön.

Avslutning och utgång

Deltagarna har möjlighet att ta avsked genom att gå fram till kistan eller urnan. Ofta lämnar man då en blomma som ett sista farväl och ett tecken på respekt och kärlek. Slutbön och välsignelse avslutar ceremonin, och prästen kan uttrycka önskemål om frid och tröst för de sörjande.

När ceremonin är slut brukar utgångsmusik spelas. De närmast anhöriga brukar vara de första som lämnar ceremonin, följda av övriga deltagare.

Beroende på om begravningen är en jordbegravning eller kistbegravning med efterföljande kremation, finns det en viss variation i avslutningen av ceremonin. Vid en kremationsbegravning kan avslutningen ske antingen i kyrkan/kapellet eller i närheten av kistan som bärs ut för transport till krematoriet. Vid en jordbegravning är processen något annorlunda när det gäller sänkningen av kistan och avskedstagande vid graven.

Efter begravningsceremonin väljer många att ha en minnesstund. Begravning enligt Svenska kyrkans ordning ger en strukturerad och meningsfull ram för att hedra och minnas den avlidna inom den kristna tron och traditionen. Många av momenten väljs även att användas i en borgerlig begravning , eller fri begravning som den ofta kallas.