Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad är det dags att fördela arvet. Är det mer än en person som ska ärva behöver ett arvskifte göras. Arvskifteshandlingen är en skriftlig överenskommelse som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Arvet fördelas enligt lag, testamente eller överenskommelse mellan de som ska dela på arvet. Dokumentet måste signeras av alla dödsbodelägare innan det anses giltigt och dödsboet löses då upp.

När det är godkänt och signerat av samtliga dödsbodelägare är det dokumentet ni använder för att exempelvis ändra ägandet på en fastighet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper.

4 saker att tänka på vid arvskifte

  • Vad som finns att ärva, efter det att alla skulder är betalda.
  • Dödsbodelägare
  • Vilka som ska ärva
  • Om det finns eventuella äktenskapsförord eller testamenten

Hur går ett arvskifte till?

Arvskiftet är en överenskommelse där arvingarna kommer överens om hur arvet efter en avliden person ska fördelas. Dokumentet ska vara skriftligt. Efter att alla arvingarna har godkänt dokumentet ska det verkställas. Detta innebär att tillgångarna, som kan vara till exempel fastigheter, aktier och banktillgångar, med hjälp av den godkända handlingen ska föras över från den avlidne till var och en av arvingarna.

Ta med rätt dokument till banken

  • Du behöver bouppteckningen som är registreras hos Skatteverket
  • Om det finns ett testamente behöver du ta med det
  • Du behöver dokumentet som alla delägare i dödsboet har skrivit under
  • En representant för dödsboet behöver en fullmakt från dödsbodelägarna