Bodelning vid dödsfall

Bodelning vid dödsfall skiljer sig åt från bodelning vid skilsmässa. Bodelning är när man delar upp den egendom som finns. Olika bodelningsregler gäller beroende av om de involverade parterna varit sambor eller gifta. Makar har betydligt större rätt till varandras egendom än sambor. Bodelning vid dödsfall sker mellan den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare samt efterlevande make/maka eller sambo. Huvudprincipen vid bodelning är att egendomen ska delas lika mellan den avlidnes dödsbo och den efterlevande partnern.

Innan en bodelning kan genomföras måste en bouppteckning först upprättas.

Steg för steg – Bodelning vid dödsfall

  1. En bouppteckning upprättas och undertecknas.
  2. Bouppteckningen lämnas till Skatteverket.
  3. Bodelning sker. Vid bodelning läggs värdet av egendomen samman efter att skulder dragits ifrån det totala värdet. Enskild egendom är undantagen från bodelningen och räknas alltså inte in. I vissa fall är en bodelning inte nödvändig.
  4. Ett bodelningsavtal bör skrivas i samband med att bodelningen avslutats, som ett bevis på att bodelning har skett.
  5. Arvskifte kan nu genomföras.